Beleidsmatige ontwikkelingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Herwaardering onroerend goed (WOZ/OZB)
Het Haagse onroerend goed wordt jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Dit betekent dat voor de WOZ-waarde 2017 is uitgegaan van het waardeniveau op 1 januari 2016. De waarde van woningen tussen de peildata 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is gemiddeld (over de gehele stad genomen) met 5% gestegen. De waarde van de niet-woningen is in die periode gemiddeld met 1% gestegen. Deze waardeontwikkelingen worden budgettair neutraal in de OZB-tarieven verwerkt. De marktwaardeverandering van de stad is daarom niet van invloed op de totale OZB- opbrengst of op de gemiddelde OZB-aanslag voor een woning of een niet-woning. De totale OZB-opbrengst voor de gemeente neemt alleen toe als het aantal objecten waarover betaald wordt, toeneemt en/of de kwaliteit van de objecten verbetert.
Compensatie OZB voor amateursportverenigingen
Om de financiële armslag van amateursportverenigingen te vergroten en zo de toegankelijkheid van sport te stimuleren, worden sinds 2011 de OZB-lasten van Haagse amateursportverenigingen gecompenseerd. In 2017 zijn 93 verenigingen voor de OZB-lasten gecompenseerd voor een totaal bedrag van afgerond € 0,2 mln.
Compensatie OZB voor startende ondernemers
De OZB-compensatie voor startende ondernemers stimuleert het ondernemerschap in de stad, en daarmee de lokale economie. In 2017 zijn 574 ondernemers voor de OZB gecompenseerd. In totaal is in dat jaar voor afgerond € 0,34 mln. gecompenseerd (begroot bedrag € 0,45 mln.). Eind 2017 is de regeling geëvalueerd. De raad wordt begin 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie.

Afschaffing bovengrondse precariobelasting
Met ingang van 1 januari 2017 is de bovengrondse precariobelasting afgeschaft. Dit is afgesproken in het coalitieakkoord 2014 – 2018. Het gaat dan bijvoorbeeld om precario voor reclamevoorwerpen, terrassen, uitstallingen en containers. De maatregel is bedoeld om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meer ruimte te geven om te ondernemen.

Bedrijveninvesteringszones
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gemeente stelt daarvoor een heffing in die alle ondernemers in de BIZ moeten betalen. Met 20 BIZ-gebieden in 2017, die gezamenlijk € 5 miljoen investeren voor een periode van vijf jaar, is de BIZ in Den Haag een succes gebleken. De gemeente Den Haag stimuleert de invoering van de BIZ omdat dit een belangrijk instrument is om de aantrekkingskracht van winkelgebieden en bedrijventerreinen en het ondernemersklimaat in de stad als geheel te verbeteren. Uitgangspunt blijft dat een BIZ een instrument van, voor en door ondernemers (en/of eigenaren) is. Het Haags Retailpunt wordt ingezet om BIZ-initiatieven te ondersteunen. Tevens worden kwartiermakers beschikbaar gesteld voor kansrijke winkelgebieden die een BIZ willen starten.

Toeristenbelasting
Met de raadsmededeling ‘Afdoening motie M55 van 5 november 2015 (RIS 288179) over Evaluatie toeristenbelasting’ is in 2017 invulling gegeven aan de uitvoering van deze motie (RIS297948).
In de evaluatie zijn alternatieve varianten uitgewerkt voor de huidige heffingsgrondslag van de toeristenbelasting (variantenstudie). Ook is in de evaluatie gekeken naar de mogelijke effecten van het nieuwe systeem met een vast tarief op het aantal overnachtingen bij de diverse groepen van aanbieders, zoals de hostels.

Groene leges
In de raad van 4 november 2016 is de motie ‘Groene leges’ aangenomen waarin het college wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze duurzaam (ver)bouwen kan worden betrokken bij de door de gemeente in rekening te brengen heffingen met als doel deze duurzame (ver)bouw te stimuleren. Deze politiek-bestuurlijke intentie heeft geleid tot het voorstel Regeling vermindering leges voor duurzame bouwplannen die in de raadsvergadering van 2 november 2017 is vastgesteld.
Precariobelasting netwerken nutsbedrijven
Op 1 juli 2017 is de wet inwerking getreden (Stb. 2017, 157) die regelt dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren. De wet bevat een overgangsregeling tot 1 januari 2022. Gedurende die periode is het tarief gemaximeerd tot het tarief dat op 10 februari 2016 (de datum waarop minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd) gold.Afschaffing van deze heffingsbevoegdheid betekent voor Den Haag een structurele inkomstenderving van ruim € 16 mln.

Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied
In het Regeerakkoord 2017-2021 wordt een aantal belastinghervormingen doorgevoerd, die ook gericht zijn op het verlagen van de lasten op arbeid. Een verruiming van het gemeentelijke belastinggebied had hieraan kunnen bijdragen; verlaging van de rijksbelasting op arbeid, gekoppeld aan het invoeren door gemeenten van de OZB-gebruikersbelasting woningen en een ingezetenenbelasting. Ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokale belastinggebied, maken deze geen onderdeel uit van het pakket aan belastingmaatregelen. De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten, waarbij gemeenten voor hun inkomsten in hoge mate afhankelijk zijn van rijksuitkeringen, wordt niet hervormd door dit kabinet. Er komt dus geen verschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen. Diverse adviescommissies hadden hiervoor gepleit, om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen.