Investeringen

Investeringen
Onze gemeente heeft een omvangrijk meerjarig investeringsprogramma van bijna € 1,1 miljard. In de onderstaande tabel ziet u per begrotingsprogramma welk deel hiervan in 2017 is gerealiseerd.

Programma

Begroting

Realisatie

Afwijking

01 - Gemeenteraad

77

63

-14

02 - College en Bestuur

2.135

-

-2.135

03 - Dienstverlening

3.232

2.856

-376

04 - Openbare orde en Veiligheid

-

-

-

05 - Cultuur en Bibliotheek

41.561

32.687

-8.874

06 - Onderwijs

34.010

23.915

-10.095

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

-

298

298

08 - Zorg en Welzijn

450

450

-

09 - Jeugd

1.905

2.992

1.087

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

39.732

44.862

5.130

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

1.131

1.169

38

12 - Sport

18.427

15.924

-2.503

13 - Verkeer en Milieu

164.096

123.205

-40.891

14 - Wonen en Duurzaamheid

3.768

4.565

797

15 - Stadsontwikkeling

13.856

42.707

28.852

16 - Financiën

833

790

-43

17 - Overige beleidsvoornemens

-

-

-

18 - Interne dienstverlening

9.291

-

-9.291

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

351

273

-78

Overhead

26.071

35.356

9.285

TOTAAL

360.925

332.113

-28.812

Investeringen maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke lasten. De investeringen komen op de balans. In de volgende jaren komen de afschrijvings- en rentelast ten laste van de begroting. De gemeentelijke investeringen worden gedekt uit gemeentelijke middelen, subsidies en bijdragen van andere overheden en heffingen. Bij dit laatste betreft het onder andere de afvalstoffen- en rioolheffing.

In 2017 investeerde de gemeente € 332 mln. Hiervan komt € 211 mln. ten laste van de gemeentelijke middelen en € 121 mln. heeft betrekking op bijdragen van andere overheden en of heffingen. Het investeringsvolume in 2017 was € 35 mln. hoger dan in 2016 en € 73 mln. hoger dan in 2015. De toename komt vooral doordat de realisatie van de Rotterdamse Baan en het Spuikwartier op stoom te komen. De investeringen zijn inhoudelijk toegelicht in de betreffende beleidsprogramma’s. Van de geraamde investeringen in 2017 is € 29 mln. niet gerealiseerd, tegenover € 65 mln. vorig jaar.

Programma 5 Cultuur en bibliotheek
De benoemde investeringen hebben vooral betrekking op de bouw van het Onderwijs- en Cultuurcomplex. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. In 2017 zijn de sloop- en funderingswerkzaamheden voor het gebouw grotendeels afgerond en is gestart met de eerste ruwbouwwerkzaamheden. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning hebben de ontwerpwerkzaamheden meer tijd gekost. Als gevolg daarvan is over 2017 minder tot investering gekomen dan begroot. De oplevering van het gebouw is gepland in juni 2020, opdat het OCC met de ingang van het theaterseizoen van 2020 / 2021 in bedrijf kan worden gesteld.
Programma 6 Onderwijs
De benoemde investeringen hebben vooral betrekking op onderwijshuisvesting en betreft een door de gemeenteraad vastgesteld meerjarig programma. In 2014 en 2015 werd binnen dit programma meer geïnvesteerd dan begroot. In 2016 en nu dus ook 2017 stond daar een lagere investering dan begroot tegenover. De schommeling per jaar passen binnen het totaal van het meerjarenprogramma.

Programma 13 Verkeer en Milieu
Op het programma Verkeer en Milieu bleven de gerealiseerde investeringen bijna € 41 mln. achter bij de ramingen. Dit komt voornamelijk door de fietsparkeerkelder onder het Koningin Julianaplein (€ 15 mln.), Netwerkrandstadrail (€ 13 mln.) en de sterfietsroutes Binnenstad-Schilderswijk-Wateringseveld en Binnenstad-Spoorwijk-Rijkswijk-Delft voor gezamenlijk € 5 mln.

Door onvoorziene omstandigheden (o.a. groutankers en onbekend diepriool) en een gewijzigde uitvoeringsmethodiek is de uitvoering van de fietsparkeerkelder onder het Koning Julianaplein vertraagd op gang gekomen. Naar verwachting is de fietsenstalling eind 2018 gereed. De gemeenteraad is hierover in de nazomer van 2017 over geïnformeerd.

Voor het Netwerkrandstadrail is € 13 mln. minder geïnvesteerd dan begroot. Het zogenaamde veegbestek Netwerk RandstadRail, waar de restwerkzaamheden aan de diverse lijnen in zijn ondergebracht wordt uiteindelijk in 2018 uitgevoerd. Daarnaast zal in 2018 een advies worden opgesteld ten aanzien van de aanpassingen van Lijn 15 tussen Rijswijkseplein en Goudriaankade (halte Rijswijkseplein). Ook zijn er nog geen besluiten genomen over de halte Leggelostraat en de tailtrack (“wisselspoor”) Rijnstraat.

Investeringsprogramma Fiets (€ 5 mln.), de ontwerpen van de sterfietsroutes Binnenstad-Schilderswijk-Wateringseveld en Binnenstad-Spoorwijk-Rijswijk-Delft zijn later vastgesteld, waardoor de uitvoering later startte. De projecten worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.

Erfpacht
Het programma Stadsontwikkeling laat een overrealisatie zien van € 22 mln. Dit komt vooral door de uitgifte van grond in erfpacht dat vanwege het onvoorspelbare en of strategische karakter niet wordt begroot. Deze uitgiften komen daarom alleen in de realisatie tot uitdrukking.