Begroting, resultaat en verantwoording 2017

Begroting en Verantwoording 2017

In 2017 is de opbrengstenbegroting en de kostenbegroting ruimschoots overtroffen.

Opbrengsten
De ervaring leert dat grondverkopen veelal in het najaar plaatsvinden. De afgelopen jaren waren de marktpartijen geneigd om de koop van de grond nog even uit te stellen naar het opvolgende jaar. Dat is dit jaar uitgebleven. De opbrengsten zijn ten opzichte van de begroting zelfs bijna verdubbeld. Deze verdubbeling wordt naast financieel omvangrijke uitgiften mede veroorzaakt door de grondverkoop van vele kleinere uitgifteopbrengsten.

Het zwaartepunt van de grondverkopen lag in de laatste twee maanden van het jaar waarbij voor 50% van de begroting aan grond is getransporteerd. Omdat bij het halfjaarbericht er pas € 9,3 mln. aan grondopbrengsten was gerealiseerd, was de verwachting dat de begroting 2017 niet zou worden behaald en om die reden is de begroting naar beneden bijgesteld.

Redenen waarom marktpartijen dit jaar niet vertragen hangt samen met, de (exponentiële) aantrekkende markt en de aanblijvende huidige rentestand. Dit is overigens geen garantie voor de toekomst, gelet op de realisatiecijfers van voorgaande jaren in de volgende tabel.

Programma

Grondverkopen

rekening

begroot

gerealiseerd

%-gerealiseerd

2012

€ 25,6

€ 15,2

59%

2013

€ 12,1

€ 6,1

50%

2014

€ 40,9

€ 41,7

102%

2015

€ 41,0

€ 24,5

60%

2016

€ 42,3

€ 26,8

63%*

2017

€ 33,6

€ 64,1

191%**

* begroting was bijgesteld met 20%
** begroting was bijgesteld met 50% (zie paragraaf 830)

Omvangrijke projecten die in de laatste maanden versneld grond hebben afgenomen zijn onder andere GBO Leyweg-Escamplaan (Haga), Grondbank Vroondaal, Uithofslaan, Kijkduin, Laakhaven-West.

Kosten

De gerealiseerde kosten liggen iets hoger dan de begroting 2017. Met de goede resultaten van de grondverkopen zou verwacht worden dat de kosten een gelijke trend zouden laten zien. Echter, het zwaartepunt van de grondverkopen is in de laatste maanden van 2017 gerealiseerd, waardoor de kosten die daarop volgen, meestal voor de inrichting van de openbare ruimte, is doorgeschoven naar 2018 of verder.