Toelichting ontwikkeling VNP en RGB

Dotaties en onttrekkingen aan de VNP en de reserve Grondbedrijf

Ontwikkeling stand Voorziening negatieve plannen
Het verwachte eindsaldo van de totale portefeuille op netto contante waarde bedraagt € 134,6 mln. negatief. Dit saldo bestaat uit 14 plannen met een positief eindsaldo (op netto contante waarde) van € 13,5 mln. positief en 45 plannen met een negatief eindsaldo (op netto contante waarde) van € 148,1 mln. negatief en een grondexploitatie met een neutraal saldo (€ 0).

Voor het bepalen van de Voorziening Negatieve Plannen (VNP) zijn de plannen (conform de BBV) ingedeeld naar plannen met een positief en met een negatief eindresultaat. Dit is een voortvloeisel uit het voorzichtigheidsbeginsel. Het voordelig saldo (winst) op positieve grondexploitaties verwerken we pas na realisatie. Voor grondexploitaties met een negatief eindresultaat dekken we de tekorten direct af in de VNP.

Voor plannen met een negatief eindresultaat is een VNP gevormd voor het afdekken van het verwachte negatieve resultaat op plannen (negatieve plannen). Per 31 december 2017 is de stand van de VNP € 148,1 mln. Deze was per 1 januari 2017 € 157,1 mln. De benodigde VNP is dus over 2017 verlaagd met € 9,0 mln. Het saldo van de positieve projecten is € 1,2 mln. voordeliger geworden. Per saldo is dit een totaal voordeel van € 10,2 mln.

Tabel 4: Cumulatief plansaldo negatieve en positieve grondexploitaties

Bedrag ( in mln. op NCW)

Totaalstand

Positieve

Negatieve

Grondexploitaties

Grondexploitaties

Saldo

Vastgestelde stand Programmarekening 2016 01-01-2017

€ 12,3

€ -157,1

€ -144,8

Stand Programmarekening 2017 31-12-2017 (prijspeil 1-1-2018)

€ 13,5

€ -148,1

€ -134,6

Verschil

1,2

9,0

10,2

voordeliger

voordeliger

voordeliger

1e helft 2017 (RIS 297973)

€ 3,4

€ -1,8

€ 1,6

2e helft 2017

€ -2,2

€ 10,8

€ 8,6

Ontwikkeling negatieve plannen 2017 ( 9,0 mln. voordeliger).

In de eerste helft van 2017 is de VNP toegenomen met € 1,8 mln. als gevolg van:

1. Regulier opgetreden effecten (risico en kansen) € 5,5 mln. verlaging VNP
2. Effect herzieningen grondexploitaties € 4,1 mln. verhoging VNP
3. Besluitvorming nieuwe negatieve grondexploitaties € 3,2 mln. verhoging VNP

Dit is in het halfjaarbericht 2017 verder toegelicht (RIS297973).
In de tweede helft is de VNP afgenomen met € 10,8 mln. Deze afname van de VNP is het gevolg van:

 1. Regulier opgetreden effecten (risico en kansen;

zie verderop Projectanalyse op hoofdlijn)
inclusief € 0,4 mln. rente en inflatie effect € 3,5 mln. verhoging VNP

 1. Administratieve verwerking nieuwe bestuurlijke besluiten

Herzieningen van plannen € 2,5 mln. verlaging VNP

 • Laakhaven Petroleumhaven (RIS297714)
 • A12 zone deelplan 20 (RIS297955)
 • Spuikwartier (RIS298243)
 • Trekvlietzone – Kasteeltuin (RIS 297832)
 • Grotiusplaats (RIS296560)

Besluiten voor nieuwe negatieve plannen: € 1,3 mln. verhoging VNP

 • Boekweitkamp (RIS298451)
 • Verlengde Zuiderkroonstraat (RIS297425)
 1. Administratieve verwerking afgeronde plannen en plandelen   € 16,2 mln. verlaging VNP
 • Afsl. 2015 Pluvierhof
 • Afsl.2010 Wieringse/Markense L Duinstr
 • Afsl. Kwaliteitsimpuls OR THWF 439
 • Wijndaelerplants/Lvm1762-1779
 • Laakhaven Centraal fase 2
 • Viljoen-/ Pieterburgstr (plandeel afgerond)
 • Den Haag nieuw Centraal (plandeel afgerond)
 • Spuikwartier fase 2 en 3, Haagse Loper (plandeel afgerond)

4. Rente € 3,0 mln. verhoging VNP

Ontwikkeling positieve plannen 2017 ( 1,2 mln. voordeliger)

De verwachte saldi van de positieve plannen zijn in 2017 toegenomen met € 1,2 mln. In de eerste helft van 2017 is het saldo van de positieve projecten toegenomen met € 3,4 mln. als gevolg van:

1. Regulier opgetreden effecten (risico en kansen) € 2,4 mln. toename pos saldo
2. Besluitvorming over drie nieuwe positieve grondexploitaties € 1,0 mln. toename pos saldo

Dit is in het halfjaarbericht 2017 toegelicht (RIS297973).
In de tweede helft van 2017 is het saldo van positieve projecten afgenomen met € 2,2 mln. en is het gevolg van:

 1. Regulier opgetreden effecten (risico en kansen;

zie verderop Projectanalyse op hoofdlijn) € 4,0 mln. toename pos saldo

 1. Afgesloten positieve plannen            € 6,2 mln. afname positief saldo

Voorziening Negatieve Plannen en Balans
Op de gemeentebalans de voorziening negatieve plannen voor € 37,1 mln. opgenomen. De voorziening van € 148,1 mln. mag namelijk worden verlaagd gelijk aan het onder handen werk van de negatieve plannen samen, zolang als dit niet de voorziening overtreft. Het deel van het onderhanden werk dat met de voorziening wordt gecorrigeerd heeft een waarde van € 111,0 mln.

Mutaties en stand Reserve Grondbedrijf (RGB)

De RGB vormt de risicobuffer voor en vangt risico’s op bij de uitvoering van de plannen. Als gevolg van het afsluiten van positieve projecten, het vaststellen van nieuwe of herziene projecten, reguliere projecteffecten en een onttrekking uit de RGB voor Groei-met-Groei is er per saldo in 2017 € 5,2 mln. aan de RGB gedoteerd. De RGB komt na resultaatsbestemming per 1 januari 2018 uit op € 66,6 mln. (zie verderop Resultaat grondbedrijf). Hiermee is de RGB meerjarig van voldoende omvang om de risico’s op vastgestelde plannen af te kunnen dekken. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op actief grondbeleid met als doel dat bij het optreden van risico’s op grondexploitaties, de financiële huishouding van de gemeente niet wordt verstoord.

Tabel 5 Ontwikkeling reserve Grondbeleid

bedragen (in mln.)

Stand RGB per 1-1-2017 (programmarekening 2016)

€ 61,4

-

Afdracht budgettair kader

-

€ 2,8

-

Actualisatie negatieve plannen 1ste halfjaar 2017

+

€ 5,5

-

Vaststelling nieuwe en herziene grexen 1ste halfjaar 2017 (per saldo)

+

€ 5,5

-

Overige mutaties

-

€ 3,1

Stand RGB per 1-6-2017 (halfjaarbericht 2017)

€ 66,5

a

Risicoprofiel klusobjecten/nieuwe/herziene grexen 2e halfjaar 2017 ( per saldo)

+

€ 6,3

b

Nieuwe ruimtelijke investeringsprojecten

-

€ 8,7

c

Overige mutaties*

+

€ 0,3

Stand RGB per 31-12-2017 (programmarekening 2017)

€ 64,4

d

Resultaat grondbedrijf

+

€ 2,2

Stand RGB per 1-1-2018 (na resultaatbestemming programmarekening 2017

€ 66,6

De beginstand van € 61,4 mln. is inclusief de resultaatsbestemming 2016 van € 4,3 mln.

De ontwikkeling van de RGB in de eerste helft van 2017 (toename van € 5,1 mln. voordeliger) is toegelicht bij het Halfjaarbericht 2017 (RIS297973).

Gedurende geheel 2017 is de RGB voor resultaatsbestemming per 31-12-2017 per saldo met € 3,0 mln. toegenomen tot € 64,4 mln. (zie toelichting hieronder a+b+c). Elk hieronder genoemde verzameling van plannen bestaat zowel uit verlagingen als verhogingen van de RGB.

Na voorgestelde resultaatsbestemming (€ 2,2 mln.; zie toelichting hieronder d.) wordt de stand RGB € 66,6 mln. en is daarmee vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte van de stand per 1-1-2017.

 1. Vaststelling nieuwe plannen en herzieningen ( 6,3 mln. verhogen van de RGB)

Bij de vaststelling van de plannen in de tweede helft van 2017 is besloten de impact op het benodigd weerstandsvermogen (lees de risicoprofielen van de individuele plannen) af te dekken met een dotatie aan de RGB.

 1. Nieuwe ruimtelijke investeringsprojecten ( 8,7 mln. verlagen van de RGB)

In de meerjarenprognose MPG 2017 is geconcludeerd dat de reserve Grondbedrijf meerjarig ruim voldoende van omvang is om de risico’s op vastgestelde grondexploitaties af te kunnen dekken. Omdat in de reserve € 8,7 mln. meer aan middelen aanwezig was in de reserve dan maximaal benodigd, zijn deze in 2017 onttrokken en worden ingezet voor nieuwe ruimtelijke investeringsprojecten. Deze projecten zijn toegelicht in de begroting 2018-2021 (blz. 17 en 18)

 1. Overige mutaties ( 0,3 mln. verhogen van de RGB)

Dit betreft het toevoegen van het risicoprofiel van KO Noordwal en incidentele dekking Bijersveld aan de RGB.

 1. Resultaat ten opzichte van begroting (Resultaat grondbedrijf).

Ten opzichte van de vastgestelde begroting bij het halfjaarbericht zijn de ontwikkelingen € 2,2 mln. positiever dan begroot (zie ook Programma 15 Bouwgrondexploitaties). Dit betreft het saldo van de volgende voor- en nadelen: actualisatie van negatieve plannen in de 2e helft van 2017 met € 3,5 mln. nadelig, de herziening Spuikwartier met € 0,5 mln. nadelig en het positieve resultaat van afgesloten bouwgrondexploitaties met € 6,2 mln. voordelig. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de Reserve Grondbedrijf.

Bij de Programmabegroting 2019 -2022 wordt het benodigd weerstandsvermogen geactualiseerd en eventuele verantwoorde onttrekkingen begroot.