Financiële kengetallen

Het BBV schrijft een set financiële kengetallen voor. Op basis van deze set kengetallen krijgt u in één oogopslag een beeld van de financiële positie van de gemeente. In de onderstaande tabel ziet u de kengetallen voor het verantwoordingsjaar 2017.

Kengetallen

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Jaarrekening 2017

Netto schuldquote

38,72%

54,90%

45,74%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

29,16%

46,00%

37,09%

Solvabiliteitsratio

27,75%

25,40%

27,46%

Structurele exploitatieruimte

0,75%

0,50%

-0,11%

Grondexploitatie

2,85%

3,30%

2,67%

Belastingcapaciteit

76%

76%

81,07%

EMU-saldo

-158.931

-292.722

-209.867

Netto Schuldquote
Den Haag heeft in 2017 twee leningen afgesloten van totaal € 235 mln. Ongeveer € 42 mln. van dit bedrag was voor herfinanciering. De resterende € 193 mln. is voor de investeringen in de stad. Dit leidt tot een stijging van de netto schuldquote ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2016.

Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan derden)
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan derden geeft inzicht in de schulden minus de leningen die zijn afgesloten om één op één door te verstrekken aan de verbonden partijen. De schuld quote stijgt. Dit komt omdat Den Haag flink investeert in de fysieke voorzieningen in de stad. Deze investeringen betaalt de gemeente grotendeels met geleend geld, waardoor de schuld van de gemeente stijgt. Tegenover deze schuld staan voorzieningen waarvan de stad meerdere decennia profiteert. De stijging van de schuldquote is hiermee aanvaardbaar. De schuldquote van Den Haag bevindt zich ruim binnen de in de theorie genoemde (en door de VNG gehanteerde) grens van 130 procent.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteit van de gemeente neemt ligt af. Solvabiliteit is de verhouding tussen leningen en eigen vermogen (reserves). De afname komt doordat de gemeente geld leent voor de uitvoering van de investeringsagenda. Daarnaast zet de gemeente de bestemmingsreserves in om de gemaakte beleidsafspraken uit te voeren. De gemeente vindt een solvabiliteit van 28 procent aanvaardbaar.
Structurele exploitatieruimte
Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen wordt gedekt. Een negatief percentage houdt in dat structurele lasten incidenteel gedekt worden. Het kengetal drukt dus niet uit of sprake is van een begrotingstekort of –overschot. Een overzicht van de incidentele lasten en baten is opgenomen in bijlagen

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft inzicht in de waarde van de gronden ten opzichte van de totale baten van de gemeente. De waarde van dit kengetal is tamelijk constant. Het percentage geeft ook aan dat Den Haag geen bovenmatige risico’s op de grondexploitaties loopt afgezet tegen de omvang van de begroting. Daar komt bij dat de gemeente met de reserve Grondbedrijf ook nog over specifiek op grondexploitaties gericht weerstandsvermogen beschikt.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit wordt berekend met de tarieven voor een meerpersoonshuishouden. Omdat deze op jaarbasis worden vastgesteld, zijn de percentages voor de begroting en de jaarrekening gelijk. Bij een percentage hoger dan 100 zijn de woonlasten hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij een percentage lager dan 100 zijn de woonlasten lager dan het landelijk gemiddelde. De Haagse woonlasten bevinden zich op een stabiel en landelijk gezien laag niveau.